Arnoldo Zocchi

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Arnoldo Zocchi (also Arnaldo) (20 September 1862 – 17 July 1940) was a noted Italian sculptor of the late 19th and early 20th century. He was born in Florence and died in Rome. He studied sculpture in Florence under his father Emilio Zocchi.


Works[edit]

Italy[edit]

Bulgaria[edit]

Rest of world[edit]

Gallery[edit]

References[edit]

 1. ^ Il Vittoriano - Le quattro Vittorie alate Archived September 23, 2006, at the Wayback Machine. at www.quirinale.it
 2. ^ Bologna. Monumento a Giuseppe Garibaldi. Scultore Arnaldo Zocchi.... - Immagini di storia Archived June 8, 2006, at the Wayback Machine. at www.immaginidistoria.it
 3. ^ Toscana Chianti Mugello Lunigiana Valtiberina Saturnia Montalcino Cortona Pienza Archived November 15, 2006, at the Wayback Machine. at www.portale-colline-toscane.com
 4. ^ Visita guidata | Altamura Web il portale di Altamura. Turismo ad Altamura, Community di Altamura, Informazione ad Altamura. at www.altamuraweb.it
 5. ^ Sarteano
 6. ^ Villa Paganini Archived October 7, 2006, at the Wayback Machine. at www.romainfoline.it
 7. ^ Regione Liguria - sito ufficiale[dead link] at www.regione.liguria.it
 8. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2007-09-27. Retrieved 2006-09-24.
 9. ^ Lavagna: Columbus Monument at columbus.vanderkrogt.net
 10. ^ Реставрират фонтана на Деметра... at plovdiv.dir.bg
 11. ^ a b c Ingilizov, Todor (2000-02-07). "The Monument to the Liberators—A Symbol of the Liberation" (in Bulgarian). Nov Zhivot. Archived from the original on 2005-10-02. Retrieved 2006-09-22.
 12. ^ Journey.bg | Áúëãàðèÿ Ïàìåòíèöè - Ïàìåòíèê íà ñâîáîäàòà - Ñåâëèåâî, Ãàáðîâñêà îáëàñò, èíôîðìàöèÿ, èñòîðèÿ, êóëòóðà, çàáåëåæèòåëíîñòè â Ñåâëèåâî, áàëíåîëîãèÿ, åêîïúòåêè, ìàðøðó... at www.journey.bg
 13. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2007-03-11. Retrieved 2006-09-22.
 14. ^ .: www.nasam-natam.com :. at www.nasam-natam.com
 15. ^ ÐÒÀ ÑÒÀÐÀ ÏËÀÍÈÍÀ Archived February 10, 2007, at the Wayback Machine. at www.staraplanina.org
 16. ^ Костницата на загиналите от &#1... Archived February 18, 2007, at the Wayback Machine. at vidin-info.hit.bg
 17. ^ Buenos Aires: Columbus Monument at columbus.vanderkrogt.net
 • Mackay, James (1977). The Dictionary of Sculptors in Bronze. Woodbridge: Antique Collectors Club.