Family tree of Vietnamese monarchs

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Following is the family tree of Vietnamese monarchs from the autonomous period of the Khúc family (905–923) to the reign of Bảo Đại (1926–1945), the last emperor of the Nguyễn Dynasty. Emperors, kings and lords of each monarch are denoted by different colours with the period of their reigns.

Timeline[edit]

                Ming domination       North-South separation     French Indochina  
Chinese domination Ngô   Đinh Early Lê Trần Hồ Later Trần   Mạc Tây Sơn Nguyễn Modern time
                                 
                          Trịnh lords        
                          Nguyễn lords        
939       1009 1225 1400     1427 1527 1592 1788 1858 1945


Family tree[edit]

931-1413[edit]

 
 
 
 
 
 
 
 
Dương Đình Nghệ
(931–937)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiều Công Tiễna
(937–938)
 
Dương Tam Khab
(944–950)[1]
 
Queen Dương
 
Ngô Quyền
(939–944)[2]
 
 
 
 
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngô Xương Ngập
(951–954)[3]
 
Ngô Xương Văn
(950–965)[3]
 
Đinh Tiên Hoàng
(968–979)[4]
 
Dương Vân Nga
 
Lê Đại Hành
(980–1005)[5]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đinh Phế Đế
(979–980)[6]
 
Lê Thị Phất Ngân
 
Lý Thái Tổ
(1010–1028)[7]
 
Lê Trung Tông
(1005)[8]
 
Lê Long Đĩnh
(1005–1009)[9]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Thái Tông
(1028–1054)[10]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Thánh Tông
(1054–1072)[11]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sùng Hiền hầu
 
Lý Nhân Tông
(1072–1127)[12]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Thần Tông
(1128–1138)[13]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Anh Tông
(1138–1175)[14]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Cao Tông
(1176–1210)[15]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lý Huệ Tông
(1211–1224)[16]
 
Trần Thị Dung
 
Trần Thủ Độ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thuận Thiên
 
Trần Thái Tông
(1225–1258)[17]
 
Lý Chiêu Hoàng
(1224–1225)[18]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Thánh Tông
(1258–1278)[19]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Nhân Tông
(1279–1293)[20]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Anh Tông
(1293–1314)[21]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Minh Tông
(1314–1329)[22]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hồ Quý Ly
(1400)[23]
 
Princess Huy Ninh
 
Trần Nghệ Tông
(1370–1372)[24]
 
Trần Dụ Tông
(1341–1369)[25]
 
Trần Hiến Tông
(1329–1341)[26]
 
Trần Duệ Tông
(1372–1377)[27]
 
Prince Cung Túc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hồ Hán Thương
(1401–1407)[28]
 
Princess Thánh Ngâu
 
Trần Thuận Tông
(1388–1398)[29]
 
Prince Tràng Định
 
Giản Định Đế
(1407–1409)[30]
 
Trần Phế Đế
(1377–1388)[31]
 
Dương Nhật Lễc
(1369–1370)[24]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Cảo
(1426–1428)[32]
 
 
 
Trần Thiếu Đế
(1398–1400)[33]
 
 
 
Trùng Quang Đế
(1409–1413)[34]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1428-1945[edit]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Khoang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Trừ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Thái Tổ
(1428–1433)[35]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Khang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Thái Tông
(1433–1442)[36]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Thờ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Nhân Tông
(1442–1459)[37]
 
Lê Thánh Tông
(1460–1497)[38]
 
Lê Nghi Dân
(1459–1460)[38]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Duy Thiệu
 
 
 
Nguyễn Kim
 
 
 
 
 
 
 
Lê Hiến Tông
(1497–1504)[39]
 
 
 
 
 
Lê Tân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Duy Khoáng
 
Nguyễn Hoàng
(1600–1613)[40]
 
Nguyễn Thị Ngọc Bảo
 
Trịnh Kiểm
(1545–1570)[40]
 
Lê Túc Tông
(1504)[41]
 
Lê Uy Mục
(1505–1509)[42]
 
Lê Vinh
 
Lê Sùng
 
Lê Tương Dực
(1510–1516)[43]
 
 
 
 
 
Mạc Thái Tổ
(1527–1529)[40]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Anh Tôngd
(1556–1573)[44]
 
Nguyễn Phúc Nguyên
(1613–1635)[40]
 
Trịnh Tùng
(1570–1623)[40]
 
Trịnh Cối
(1570)[40]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Quang Trị
(1516)
 
Lê Cung Hoàng
(1522–1527)[45]
 
Lê Chiêu Tông
(1516–1522)[46]
 
Mạc Thị
 
Mạc Thái Tông
(1530–1540)[40]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Thế Tông
(1573–1599)[47]
 
Nguyễn Phúc Lan
(1635–1648)[40]
 
Trịnh Tráng
(1623–1652)[40]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Trang Tông
(1533–1548)[48]
 
 
 
 
 
Mạc Hiến Tông
(1541–1546)[40]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Kính Tông
(1600–1619)[49]
 
Nguyễn Phúc Tần
(1648–1687)[40]
 
Trịnh Tạc
(1653–1682)[40]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Trung Tông
(1548–1556)[50]
 
 
 
 
 
Mạc Tuyên Tông
(1546–1561)[40]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Thần Tônge
(1619–1643)[51]
(1649–1662)[52]
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Phúc Trăn
(1687–1691)[40]
 
Trịnh Căn
(1682–1709)[40]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mạc Mậu Hợp
(1562–1592)[40]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Chân Tông
(1643–1649)[53]
 
Lê Huyền Tông
(1663–1671)[54]
 
Lê Gia Tông
(1672–1675)[55]
 
Lê Hy Tông
(1676–1704)[56]
 
 
 
 
 
Nguyễn Phúc Chu
(1691–1725)[40]
 
 
 
 
 
Trịnh Cươngf
(1709–1729)[40]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mạc Toàn
(1592)[40]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Dụ Tông
(1705–1728)[57]
 
 
 
 
 
Nguyễn Phúc Chú
(1725–1738)[40]
 
 
 
 
 
Trịnh Giang
(1729–1740)[40]
 
Trịnh Doanh
(1740–1767)[40]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Duy Phường
(1729–1732)[58]
 
Lê Thuần Tông
(1732–1735)[59]
 
Lê Ý Tông
(1735–1740)[60]
 
Nguyễn Phúc Khoát
(1738–1765)[40]
 
 
 
 
 
Trịnh Bồng
(1786–1787)[40]
 
Trịnh Sâm
(1767–1782)[40]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lê Hiển Tông
(1740–1786)[61]
 
 
 
 
 
Nguyễn Phúc Luân
 
Nguyễn Phúc Thuần
(1765–1777)[40]
 
Trịnh Khải
(1782–1786)[40]
 
Trịnh Cán
(1782)[40]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Nhạc
(1778–1788)[62]
 
Nguyễn Huệ
(1788–1793)[63]
 
Lê Ngọc Hân
 
Lê Duy Vĩ
 
Lê Ngọc Bình
 
Gia Longg
(1781–1802)
(1802–1819)[64]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Quang Toản
(1792–1802)[65]
 
 
 
 
 
Lê Chiêu Thống
(1787–1789)[66]
 
 
 
 
 
Minh Mạng
(1820–1840)[67]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thiệu Trị
(1841–1847)[68]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tự Đức
(1848–1883)[69]
 
Hiệp Hòa
(1883)[70]
 
Thoại Thái Vương
 
Kiên Thái Vương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dục Đức
(1883)[71]
 
Đồng Khánh
(1885–1888)[72]
 
Hàm Nghi
(1884–1885)[73]
 
Kiến Phúc
(1883–1884)[70]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thành Thái[74]
(1889–1907)
 
Khải Định
(1916–1925)[75]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duy Tân[74]
(1907–1916)
 
Bảo Đại
(1926–1945)[76]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes[edit]

Colour notes[edit]

  Dương family
  Kiều family

References[edit]

Notes[edit]

 1. ^ a b Ngô Sĩ Liên 1993, p. 54
 2. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 53
 3. ^ a b Ngô Sĩ Liên 1993, p. 55
 4. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 58
 5. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 65
 6. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 62
 7. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 80
 8. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 74
 9. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 75
 10. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 90
 11. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 105
 12. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 109
 13. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 125
 14. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 135
 15. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 147
 16. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 154
 17. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 159
 18. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 157
 19. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 175
 20. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 185
 21. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 205
 22. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 227
 23. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 296
 24. ^ a b c Ngô Sĩ Liên 1993, p. 261
 25. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 247
 26. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 240
 27. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 266
 28. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 297
 29. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 280
 30. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 309
 31. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 272
 32. ^ Trần Trọng Kim 1971, p. 95
 33. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 293
 34. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 317
 35. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 325
 36. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 373
 37. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 406
 38. ^ a b Ngô Sĩ Liên 1993, p. 429
 39. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 523
 40. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab Trần Trọng Kim 1971, pp. 107–113
 41. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 541
 42. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 543
 43. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 553
 44. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 604
 45. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 586
 46. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 572
 47. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 619
 48. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 597
 49. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 656
 50. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 602
 51. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 664
 52. ^ a b Ngô Sĩ Liên 1993, p. 675
 53. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 673
 54. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 688
 55. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 702
 56. ^ National Bureau for Historical Record 1998, p. 737
 57. ^ National Bureau for Historical Record 1998, p. 765
 58. ^ National Bureau for Historical Record 1998, p. 817
 59. ^ National Bureau for Historical Record 1998, p. 811
 60. ^ National Bureau for Historical Record 1998, p. 822
 61. ^ National Bureau for Historical Record 1998, p. 831
 62. ^ Trần Trọng Kim 1971, pp. 152–153
 63. ^ Trần Trọng Kim 1971, p. 153
 64. ^ a b Trần Trọng Kim 1971, p. 160
 65. ^ Trần Trọng Kim 1971, p. 159
 66. ^ National Bureau for Historical Record 1998, p. 976
 67. ^ Trần Trọng Kim 1971, p. 17<style>span.GerbrantEditRegexReplaceHit{font-weight:bold;background:lightsteelblue}span.GerbrantEditRegexReplaceHitOff{font-weight:bold;background:mistyrose}span.GerbrantEditRegexReplaceMaskFailed{font-weight:normal;color:red}</style>6
 68. ^ Trần Trọng Kim 1971, p. 193
 69. ^ Trần Trọng Kim 1971, p. 194
 70. ^ a b Trần Trọng Kim 1971, p. 221
 71. ^ Trần Trọng Kim 1971, p. 220
 72. ^ Trần Trọng Kim 1971, p. 229
 73. ^ Trần Trọng Kim 1971, p. 224
 74. ^ a b "Thành Thái" (in Vietnamese). Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam. Archived from the original on 2012-12-24. 
 75. ^ "Khải Định" (in Vietnamese). Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam. Archived from the original on 2012-12-24. 
 76. ^ "Bảo Đại" (in Vietnamese). Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam. [permanent dead link]
 77. ^ Nguyễn Gia Tường (translator) (1993). Đại Việt sử lược. Ho Chi Minh City: Ho Chi Minh City Publishing House, University of Ho Chi Minh City. p. 22. 
 78. ^ Ngô Sĩ Liên 1993, p. 605
 79. ^ National Bureau for Historical Record 1998, p. 770

Bibliography[edit]

See also[edit]

Family tree of Vietnamese monarchs
Overall Early independence Lý Dynasty Trần Dynasty Lê Dynasty Trịnh Lords and Mạc Dynasty Nguyễn Lords and Dynasty