North-link line

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
North-Link Line
TRA North-Link Line.svg
Overview
Native name 北迴線
Type Passenger/freight rail
Termini Su'aoxin
Hualien
Stations 13
Operation
Opened 1 February 1980
Owner Taiwan Railways Administration
Operator(s) Taiwan Railways Administration
Technical
Line length 79.2 km (49.2 mi)
Number of tracks 2
Track gauge 3 ft 6 in (1,067 mm)
Electrification 25 kV/60 Hz Catenary
Operating speed 150 km/h (93 mph)

The North-Link Line (Chinese: 北迴線; pinyin: Běihuí Xiàn) is the central section of the Eastern Line of the Taiwan Railway Administration. It has a total length of 86.6 km, including a 7.4 km segment between Beipu and Hualien Port.[1]

History[edit]

The line was completed in 1979 and was electrified in 2003. Expansion to two tracks (double track) was completed in January 2005.

Stations[edit]

Outline map near Su'ao, Stations:
A: Su-aosin, B: Su-ao, C: Yongle
Lines:
Blue:Yilan Line, Green: North-Link Line
Outline map near Hualien, Stations:
A: Hualien (former), B: Hualien Port,
C: Hualien, D: Beipu, E: Ji'an, F: Meilun
Lines:
Yellow: North-Link Line
Blue:Hualien–Taitung Line
Green: Hualien Port Line
Red: Hualien Port Line (former)
Name Chinese Taiwanese Hakka Transfers and Notes Location
Su'aoxin 蘇澳新 So͘-ò Sin Sû-o Sîn Taiwan Railways Administration Yilan line Su'ao Yilan
County
Yongle 永樂 Éng-lo̍k Yún-lo̍k
Dong'ao 東澳 Tang-ò Tûng-o Nan'ao
Nan'ao 南澳 Lâm-ò Nàm-o Su'ao
Wuta 武塔 Bú-thah Vú-thap Nan'ao
Hanben 漢本 Hàn-pún Hon-pún
Heping 和平 Hô-pêng Fò-phìn Xiulin Hualien
County
Heren 和仁 Hô-jîn Fò-yìn
Chongde 崇德 Chông-tek Chhùng-tet
Xincheng (Taroko) 新城(太魯閣) Sin-siâⁿ (Thài-ló͘-koh) Sîn-sàng (Thai-lû-kok) Xincheng
Jingmei 景美 Kéng-bí Kín-mî Xiulin
Beipu 北埔 Pak-po͘ Pet-phû Xincheng
Hualien 花蓮 Hoa-liân Fâ-lièn Taiwan Railways Administration Hualien–Taitung line Hualien

See also[edit]

References[edit]

External links[edit]